HELE VIRKSOMHEDEN SKAL INVOLVERES, HVIS DET SKAL LYKKES

Læs her hvad Lene Christensen, koordinator for miljø, arbejdsmiljø og CSR, siger om deres erfaringer med at implementere CSR-standarden, ISO 26000. Derefter kan du få et overblik over, hvilke af de syv CSR områder, de har arbejdet med og hvordan.

Dansk Affald er en fælleskommunal affaldsvirksomhed som formidler, behandler og afsætter ca. 60.000 tons genanvendelige affaldsressourcer årligt. Virksomheden ligger i Vojens og beskæftiger ca. 30 medarbejdere. Ejerkredsen består af Haderslev, Tønder, Vejen og Kolding kommuner.  Læs mere om virksomhedens arbejde med CSR her.

DANSK AFFALDS ERFARINGER MED ISO 26000

Hvorfor gav I jer i kast med ISO 26000?
Samfundsansvar står højt på den kommunale dagsorden. Som kommunalejet virksomhed vil vi gerne kunne dokumentere, at vi har styr på vores processer og agerer ansvarligt. Det kan vi ved at følge CSR-standarden. Vi er endnu ikke blevet mødt af en konkret efterspørgsel på området, men vi vil gerne udvikle os og synliggøre over for vores samarbejdspartnere, at Dansk Affald er en ansvarlig virksomhed. Derfor prioriterer vi arbejdet med CSR-standarden højt.

Hvordan er I gået til opgaven og valgt, hvilke emner der skulle arbejdes med?
Vi har gjort meget ud af at involvere organisationen. Vi har holdt medarbejdermøder, hvor vi har forklaret om CSR-arbejdet – hvad det går ud på og hvorfor vi gør det. Medarbejderne er helt afgørende, hvis indsatsen skal lykkes og målene nås. Der findes jo ikke en snuptagsløsning, hvor alle aspekter af CSR-arbejdet løses i en håndevending. Det er en rejse med en række mellemlandinger, men en rejse hvor alle medarbejdere skal med – og alle skal vide, hvor vi skal hen.

Hvad har overrasket jer mest undervejs?
Hvor bredt CSR favner. Der er mange gode ting i spil. Undervejs i processen kan det virke lidt overvældende at få kogt det hele ned til noget, der kan omsættes til og håndteres i hverdagen. Så meget desto større er tilfredsstillelsen, når det, der har syntes som mere eller mindre tilfældige knopskydninger, samles til en buket af indsatsområder og resultater, der giver mening.

Hvad er den største gevinst?
Arbejdet med CSR spiller rigtig godt sammen med vores øvrige systemer for miljø og arbejdsmiljø, og det har medført, at bestyrelsen har besluttet, at vi skal arbejde henimod en certificering i den danske CSR standard, DS 49001. Vi er altså lykkedes med forankringen og processen er sat på skinner, så virksomheden føler sig klar til at blive kigget i kortene af en auditør og få blåstemplet vores CSR-indsats.

Vi er blevet mere bevidste om vores interessenter. Hvad der er vigtigt for os og hvad er vigtigt for interessenten, er ikke nødvendigvis det samme – men det er vigtigt at få synliggjort begge dele. Vi har fået større fokus på kvalitet og afsætning, og hvor stor betydning det har for vores interessenter og for os selv.

3 GODE RÅD FRA DANSK AFFALD

1. Husk at I ikke er perfekte her og nu, men det er en proces I er i gang med.

2. Informer medarbejderne om, at det CSR arbejde de gør i dagligdagen er med til at skabe udvikling samt gøre noget godt for samfundet.

3. Tal med jeres interessenter – og hør, hvad der er vigtigt for dem.

ELTWINS ARBEJDE MED DE SYV CSR OMRÅDER

Organisering
CSR-organisationen består af en direktør, en salgs- og marketingschef, en salgskonsulent og den ansvarlige for miljø, arbejdsmiljø og CSR. Denne gruppe er tovholdere på CSR-arbejdet, der er integreret med Dansk Affalds øvrige ledelsessystemer inden for miljø og arbejdsmiljø. CSR-arbejdet har betydet skærpet fokus på strategi og retning og har givet langt større bevidsthed om egne værdier. Ledelsessystemet giver også mere synlig risikoanalyse samt risikostyring i forhold til virksomhedens interessenter. Det indeholder de nødvendige procedurer for styring fx indgåelse af aftaler med nye afsætningsled, igangsætning af nye projekter og udvikling.

Menneskerettigheder
I forbindelse med menneskerettigheder sætter Dansk Affald særligt fokus på krav til afsætningsledet. Afsætningsledet bliver bedt om at afgive en Code of conduct/adfærdskodeks for overholdelse af lovgivning og menneskerettigheder i det pågældende land, hvor affaldsressourcen ender. Samtidig arbejder de med at mindske diskrimination og behandle alle med ligeværdighed og respekt.

Arbejdsforhold
Arbejdsmiljø er vægtet højt hos Dansk Affald, hvorfor de også er certificeret efter arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001. Dansk Affald fastsætter løbende forbedringsmål. Virksomheden måler på medarbejdernes trivsel og sørger også for rotationstilbud samt relevante kursusforløb til medarbejderne. Der er en veletableret arbejdsmiljøorganisation samt SU med deltagelse af ledelse og personale, hvor der afholdes 4 årlige møder.

Miljøforhold
Dansk Affald prioriterer miljø højt og er allerede certificeret efter miljøstandarden ISO 14001. Mange initiativer er igangsat, særligt ift. håndtering af farligt affald, affaldssortering og CO2 udslip.
Den udviklede Duoflex-løsning er til fordel for miljø, klima og økonomi. Herigennem reducerer de transport i betydeligt omfang. Der udvikles løbende ny teknologi (automatisering), der muliggør en højere grad af genanvendelse af affaldsressourcer.

God forretningsskik
Dansk Affald arbejder meget med god forretningsskik. Det er særligt inden for leverandørstyring og fair konkurrence. De har bl.a. lavet et adfærdskodeks for leverandører, herunder også aftagere af deres affaldsprodukter. Dansk Affald forholder sig til anvendelse af afsætningsled, der bidrager positivt til image og omdømme for Dansk Affald og dennes samarbejdspartnere samt reducerer økonomiske risici.

Forbrugerforhold
Dansk Affald arbejder konkret med aftaleforhold, herunder overholdelse af kontrakter, sikring af prisgennemsigtighed og aktiv kundepleje. Der er tale om ansvarlig salg og markedsføring, hvor kunderne ikke stilles noget i udsigt, som Dansk Affald ikke kan leve op til.

Dansk Affald har udviklet Duoflex-løsningen, der sammen med forbedret teknologi i indsamling og behandling/sortering giver en attraktiv helhedsløsning med høj kvalitet i de sorterede materialer. Der er således skabt en synlig sammenhæng i hele værdikæden – fra indsamlingen hos borgerne til den endelige nyttiggørelse af materialerne i genanvendelsesindustrien.

Lokal samfundsudvikling
Lokal jobskabelse er et af de initiativer, som Dansk Affald arbejder med inden for emnet lokal samfundsudvikling.

Dansk Affald medvirker desuden aktivt i forsøgsprojekter, som skal medvirke til at øge genanvendelsesgraden for affaldsressourcer. Dette sker i samarbejde med kunder/samarbejdspartnere og med involvering af borgere. Dette sker bl.a. via konsortiet INNOSORT. Dansk Affald samarbejder herudover bl.a. med kommuner, forsyningsselskaber, universiteter, robotleverandører, Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen om at øge automatiseringsgraden og fremme genanvendelse af affaldsressourcer.