BRANDVÆRDI OG OPMÆRKSOMHED FRA KUNDER

Læs her, hvad Pia Byrial, Quality and Environmental Manager hos Eltwin A/S, siger om deres erfaringer med at implementere CSR-standarden, ISO 26000. Derefter kan du få et overblik over, hvilke af de syv CSR områder, de har arbejdet med og hvordan.

Eltwin A/S er en elektronikvirksomhed, der er markedsledende inden for energioptimering af elektriske motorer. Herudover udvikler og producerer Eltwin A/S intelligente styresystemer, der medvirker til at optimere ventilationsbehovet i både industri og bolig, som i den sidste ende resulterer i energibesparelse. Desuden er Eltwin A/S en af markedets største producenter af automatiske tænd/sluk lyskontakter, der sikrer at lyset kun er tændt, hvis der er nogen i lokalet.

Eltwin A/S ligger i Risskov og beskæftiger ca. 100 medarbejdere. Læs mere om virksomhedens arbejde med CSR  Læs mere om virksomhedens arbejde med CSR her.

ELTWINS ERFARINGER MED ISO 26000

Hvorfor gav I jer i kast med ISO 26000?
En af vores storkunder stillede krav til, at vi skulle leve op til CSR-standarden, ISO 26000. Vi kendte faktisk ikke til den, men da vi allerede havde erfaring med implementering af kvalitetsledelsessystemet, ISO 9001, og miljøledelsessystemet, ISO 14001, lå det lige for at udbygge med CSR, fordi vi kunne se kommercielle muligheder i implementeringen. Efterfølgende er der flere kunder, som har forespurgt på CSR. De kunder, der stiller samme krav som os selv, udgør efterhånden ca. 30-40 %.

Hvordan er I gået til opgaven og valgt, hvilke emner der skulle arbejdes med?
Vi har etableret en CSR-organisation bestående af adm. direktør, salgschef, udviklingschef, indkøbschef og kvalitets- og miljøchef. Vi fik foretaget en analyse af hele virksomhedens værdikæde. Vi har især fokus på risikovurdering. I vores produkter indgår nemlig råvarer, der indeholder mineraler som guld og wolfram, og der er i vid udstrækning risiko for, at de udvindes fra miner i lande, hvor man benytter børne- og tvangsarbejde, eller hvor indtægter fra minedriften indgår i krigsførelse. Det er eksempelvis tilfældet i Congo. Her kommer vi i berøring med mange CSR-områder på én gang, og dermed er det et væsentligt CSR-tema for os. Vi stiller derfor krav til vores leverandører om at få en erklæring på oprindelsesland, så vi er sikre på, at mineralerne i komponenterne ikke kommer fra Congo.

Langt de fleste af vores komponenter er fremstillet i Kina, og det er en udfordring for os, da det kræver mange ressourcer at fremskaffe den nødvendige dokumentation. Vi har taget hånd om problemet ved at sende en forespørgsel til vores komponentleverandører, som igen har skubbet forespørgslen nedad til deres leverandører. Der kan være rigtig mange leverandørled imellem Eltwin A/S og minen. Vores væsentligste leverandører har fremsendt en liste over smelterier i Congo, der alle figurerer på en såkaldt positivliste over godkendte smelterier. Men problematikken er så ny, at ikke alle leverandører på nuværende tidspunkt er i stand til at levere denne dokumentation.

Vi har haft overvejelser om nødvendigheden af alternative leverandører. Og det er selvfølgelig en udfordring. Dels er der nogle af leverandørerne, der ikke har returneret dokumentationen endnu, dels kan man måske komme i den situation, at man ikke kan finde andre leverandører overhovedet. Og så må man måske foretage en større designændring eller takke nej til opgaven. Desuden er det svært at vurdere, hvornår man gør det godt nok. Hvor langt skal man gå i kontrollen af sine underleverandører? Det har været svært og er det stadig.

Hvad har overrasket jer mest undervejs?
Det var meget overraskende at konstatere, at omverdenens opfattelse af os, ikke var helt i tråd med den måde, vi troede, vi blev opfattet på – og opfatter os selv. Vi syntes eksempelvis selv, at vi gjorde meget ud af at kommunikere om vores indsats omkring miljø og bæredygtighed. Det viste sig bare ikke at være trængt igennem hos kunderne. Det fandt vi ud af, da vi – som led i standardens krav om interessentinvolvering – gennemførte en række kvalitative interviews med vores kunder. Den erkendelse har betydet, at vi nu har øget fokus på at optimere den eksterne kommunikation, så vi når ud over rampen.

Hvad er den største gevinst?
Det har stor brandværdi at arbejde systematisk og strategisk med CSR. Det har medført stor opmærksomhed fra vores kunder og påvirket vores image. ISO 26000 lægger i høj grad op til dialog med interessenterne. Arbejdet med standarden har gjort os bevidste om, hvordan vi bliver opfattet af vores omverden, hvordan vi gerne vil opfattes, og hvordan vi kommer derhen. I det hele taget har arbejdet med at implementere CSR i virksomheden betydet skærpet fokus på strategi og retning. Og så har det givet langt større bevidsthed om vores værdier.

Vi har besluttet at gå efter en certificering og dermed få blåstemplet vores CSR-arbejde. Det er endnu ikke muligt at blive certificeret efter ISO 26000, men i Danmark har vi en parallel standard, DS 49001, der rummer mulighed for certificering, og den er vi blevet certificeret i.

3 GODE RÅD FRA ELTWIN

1. Saml alle jeres aktiviteter i ét dokument: risikoanalysen. Ved at forankre CSR i risikoanalysen, vil aktiviteterne automatisk være prioriteret, og interessenterne prioriteres ud fra den enkelte aktivitet.

2. Tænk det som jeres investering i fremtiden
CSR er en investering i fremtiden. Hvordan sikrer I, at der er kvalificeret arbejdskraft i fremtiden? At der er tilstrækkeligt med råvarer? Og vigtigst, at der er berettigelse for netop jeres produkter og jeres virksomhed i fremtiden? Er jeres produkter og jeres processer bæredygtige?

3. Tag udgangspunkt i det, I er gode til. I har helt sikkert allerede rigtig mange CSR-aktiviteter i jeres virksomhed. F.eks. kan det være, at I affaldssorterer, genanvender materialer, laver kundetilfredshedsanalyser og leverandørevalueringer. Eller at I har fokus på sygefraværet, skader, næsten skader, reklamationer, fejlprocenter, lærlinge og mangfoldighed. Fortæl om alt det I er gode til og hav fokus på det – og få andre til at vurdere om, I får jeres budskaber frem på den rigtige måde.

ELTWINS ARBEJDE MED DE SYV CSR OMRÅDER

Organisering
CSR-organisationen består af den adm. direktør, salgschef, udviklingschef, indkøbschef og kvalitets- og miljøchef. Denne gruppe er tovholder på CSR-arbejdet, der er integreret med Eltwins øvrige ledelsessystemer inden for miljø og kvalitet. Arbejdet med at implementere CSR i virksomheden har betydet skærpet fokus på strategi og retning og har givet langt større bevidsthed om egne værdier.

Menneskerettigheder
Eltwin vil øge retfærdigheden ved større fokus på menneskerettigheder, herunder korruption, afpresning og børnearbejde i alle sine aktiviteter og fremme menneskerettighederne i forsyningskæden.

Arbejdsforhold
Eltwin prioriterer sikkerhed meget højt og har arbejdet med at reducere skader og næsten skader med statisk elektricitet for medarbejdere i produktionen. Derfor indgår arbejdet med arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed i det daglige arbejde på lige fod med næsten alle andre aktiviteter. Arbejdet med CSR har bl.a. betydet, at der er fokus på at reducere sygefravær, afholde medarbejderudviklingssamtaler og gennemførsel af årlige APV’er både i Danmark og på Eltwins fabrik i Polen.

Miljøforhold
Eltwin arbejder målrettet med at reducere egen påvirkning af miljøet bl.a. ved at reducere forbrug af vand og energi og ved en målsætning om 80% genanvendelse af affald. En række af Eltwins produkter er desuden i sig selv med til at reducere energiforbruget hos slutbrugerne og forbedre indeklimaet. Eltwin er desuden certificeret efter ISO 14001 Miljøledelse og lægger vægt på, at deres leverandører efterlever miljølovgivningen, affaldsregulativet, EU’s kemikalielovgivning REACH, mv.

God forretningsskik
Eltwins CSR-mål for 2015 er at have modtaget erklæringer om oprindelsesland fra de 10 største leverandører af komponenter. På sigt vil ingen produkter, som produceres og leveres af Eltwin, indeholder konfliktramte mineraler (Conflict Minerals) – Tin, Tantalum, Tungsten, Guld – med oprindelse i Demokratiske Republik Congo (DRC) eller de omkringliggende lande og områder. Eltwins CSR-mål er bl.a. at have modtaget underskrevne Code Of Conduct fra 90% af sine leverandører.

Forbrugerforhold
Eltwin arbejder ud fra, at deres produkter skal beskytte forbrugernes sikkerhed. Det arbejder de konkret med ved at overvåge alle relevante aspekter, som vedrører deres produkters kvalitet, sikkerhed og miljøtilpasning.

Lokal samfundsudvikling
Eltwin har et rigtig godt samarbejde med uddannelsesinstitutioner i lokalområdet. Eltwin samarbejder fx med Aarhus Tech, som Eltwin forærer komponenter og printplader til. På den måde kan eleverne arbejde med aktuelle ”cases”. Derudover er Eltwins CSR-mål, at minimum 1 % af medarbejderne på fabrikken i Risskov er lærlinge.