csrguide.dk, organisering, menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø, god forretningsskik, forbrugerforhold, lokal samfundsindvolvering, corporate social responsability, samfundsmæssigt ansvar

HVAD ER CSR

Ansvaret for at drive en forretning, hvor der tages hensyn til miljø, sociale forhold og økonomi, er grundstammen i begrebet CSR (Corporate Social Responsibility). På dansk kalder vi det virksomhedens samfundsmæssige ansvar.

Langt de fleste danske virksomheder arbejder med CSR i en eller anden grad, og jeres virksomhed gør det sikkert også. I hverdagen er det dog ikke sikkert, I lige tænker over, at jeres arbejde med f.eks. miljø, arbejdsmiljø eller integration af socialt udsatte unge alt sammen er en del af CSR. Til gengæld ved I godt, hvor vigtigt dette er for jeres omdømme og dermed for jeres forretning.

KRÆVER BEVIDST INDSATS

Hvis CSR for alvor skal give langsigtet forretningsmæssig værdi, er det dog nødvendigt at arbejde bevidst og struktureret med aktiviteterne. Det handler med andre ord om at afgrænse og prioritere de CSR-områder, der skaber størst værdi for netop jeres virksomhed.

Den internationale standard ISO 26000 ”Vejledning i samfundsmæssigt ansvar” og den danske standard DS 49001 ”Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar” er to gode værktøjer til at arbejde struktureret og målrettet med CSR. Nedenfor er vist de syv områder, som begge standarder opdeler CSR arbejdet i. Du kan finde en uddybning og eksempler i den danske CSR vejledning DS 49004.

Organisering og god ledelse, altså måden jeres virksomhed træffer og gennemfører beslutninger på i forhold til at nå jeres mål, er kernen i jeres CSR arbejde. Organisering og god ledelse er samtidig et middel til at kunne handle samfundsmæssigt ansvarligt inden for de andre områder i CSR. Organisering og god ledelse er også en forudsætning for at kunne udleve CSR i hele jeres virksomhed og ikke kun i visse afdelinger eller hos få personer.

Nedenfor er beskrevet de emner, I konkret bør forholde jer til i jeres arbejde med organisering og god ledelse.

Dialog med jeres omverden
Jeres virksomhed bør skabe rammer, der gør det nemt for jeres omverden at være i dialog med jer og holde sig informeret. Det kan I gøre ved fx at:

 • Finde ud af, hvem der er de vigtigste i jeres omverden og hvad deres interesser er
 • Tage stilling til hvordan, hvornår og overfor hvem I vil kommunikere, herunder hvad I vil offentliggøre
 • Invitere til dialog på jeres hjemmeside.

Ledelsens sammensætning
Det er vigtigt, at jeres virksomheds ledelse og deres kompetencer afspejler de krav, der bliver stillet til jeres virksomhed – internt som ekstern – så opgaverne bliver varetaget mest effektivt. Det kan I gøre ved fx at:

 • Fortløbende vurdere, om ledelsen samlet set besidder de nødvendige kompetencer.

Risikostyring
Effektiv intern risikostyring bør jeres virksomhed også arbejde med i forhold til at forebygge og begrænse risici og bidrage til at overholde love. Det kan I fx gøre ved at:

 • Løbende sikre, at der sker en udvikling og en opfølgning på jeres mål, og på om forudsætningerne for at nå dem er til stede
 • Systematisk kortlægge risici i projekters og aktiviteters livsforløb
 • Fastlægge, hvordan I vil forebygge, at de kortlagte risici finder sted og hvordan det skal håndteres, hvis det alligevel sker.

Beslutningsprocesser
Jeres virksomhed bør have beslutningsprocesser og -strukturer, der understøtter arbejdet med at tage både økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn i måden, I driver forretning på. Det kan I fx gøre ved at:

 • Lave strategi, politikker og mål, der afspejler jeres arbejde med CSR
 • Skabe og pleje en kultur, hvor CSR udleves
 • Opfordre medarbejderne til at være med i arbejdet om CSR.

Lige behandling af alle mennesker, uanset deres status eller baggrund, er kernen i menneskerettigheder.
Jeres virksomhed har ansvar for at respektere menneskerettigheder globalt og lokalt, bl.a. i relationen med egne ansatte, leverandører og andre virksomheder.

Nedenfor er beskrevet de emner, I konkret bør forholde jer til i jeres arbejde med menneskerettigheder.

Civile og politiske rettigheder
Jeres virksomhed skal respektere civile og politiske rettigheder. Det kan I fx gøre ved at vise respekt for:

 • Ansattes valg af fagforening
 • Menings- og ytringsfrihed
 • Ansattes såvel som leverandørers privatliv.

Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
Jeres virksomhed skal respektere de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og sikre, at I ikke involveres i aktiviteter, som hindrer eller besværliggør adgangen til disse. Det kan I fx gøre ved at:

 • Sikre adgang til uddannelse og læring for jeres ansatte, hos leverandører eller i lokalsamfundet, hvor I er til stede
 • Sikre foreningsfrihed og arbejde under retfærdige forhold for jeres ansatte.
 • Ikke forhindre ansatte i adgang til sundhed
 • Sikre adgang til vand.

Diskrimination og udsatte grupper
Jeres virksomhed bør gøre en særlig indsats for ikke at diskriminere udsatte grupper. Diskrimination omfatter enhver adskillelse, udelukkelse eller forskelsbehandling, som er baseret på fordomme frem for lovlig grund. Det kan fx være race, køn, hudfarve, handicap, graviditet, politisk tilhørsforhold eller seksuel orientering. Jeres virksomhed kan fx vælge at:

 • Sikre lige repræsentation af begge køn på ledelsesniveau
 • Sikre lige løn for lige arbejde
 • Sørge for tiltag i tilfælde af mobning og diskrimination
 • Lave retningslinjer for ældre, gravide og andre sårbare grupper på arbejdspladsen
 • Oprette samarbejde med kommunen om jobtræning, flexjobs m.v.
 • Skabe jobs for personer med funktionsnedsættelse (blinde, døve, bevægelseshæmmede, ordblinde, psykisk syge osv.).

Klager
Jeres virksomhed bør sikre nem adgang til at klage over eler gøre opmærksom på en mulig overtrædelse af menneskerettigheder. Klager over overtrædelser af menneskerettigheder kan både vedrøre forhold i jeres virksomhed eller forhold i leverandørkæden. Klagen kan indberettes via brug af ordninger, som jeres virksomhed selv har lavet eller ved brug af ordninger, der er der i forvejen. I Danmark er der fx en mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd. Jeres virksomhed kan fx håndtere klager, hvis menneskerettighederne overtrædes ved at:

 • Oplyse jeres medarbejdere om muligheden for at klage til de offentlige klageorganer såsom Arbejdstilsynet og Center for Menneskerettigheder
 • Give information om hjælpelinjer, fx Arbejdstilsynets hotline om mobning på arbejdspladsen, som medarbejderen kan kontakte
 • Oprette en whistleblowerordning, hvor folk anonymt kan melde ind, hvis de oplever, at der foregår noget ulovligt i jeres virksomhed 
 • Gøre det tydeligt, hvor man kan henvende sig, hvis man gerne vil klage over overtrædelse af menneskerettighederne
 • Have retningslinjer for håndtering af og opfølgning på klager, så risikoen for chikane eller fyring af medarbejderen, der har klaget, undgås.

Undgå af meddelagtighed
Jeres virksomhed bør være opmærksom på, at den ikke medvirker til, direkte eller indirekte, at menneskerettigheder bliver overtrådt. Dette gælder også påvirkning gennem andre virksomheder eller organisationer og skal ses både lokalt og globalt. Det kan I fx gøre ved at:

 • Kontrollere, at jeres leverandørerne overholder deres code of conduct
 • Undgå at samarbejde med leverandører, som overtræder menneskerettighederne.

Risikosituationer
Det er vigtigt, at I er ekstra opmærksomme på overholdelse af menneskerettighederne, når jeres virksomhed befinder sig på politisk usikre markeder, korruptions- eller krigsramte lande, eller aktiviteter

 • En udvidet risikoanalyse og due diligence-proces for at sikre, at menneskerettighederne overholdes
 • En analyse af jeres virksomheds aktiviteter i risikoområder.

Arbejdstagerrettigheder
De fleste forhold om arbejdstagerrettigheder er dækket af dansk lovgivning. Opererer jeres virksomhed i lande uden for Danmark, kan det være en fordel at være særlig opmærksom på dette område. Jeres virksomhed kan arbejde med emnet ved fx at:

 • Vise respekt for, at arbejdstagere har ret til at organisere sig og til at forhandle kollektivt
 • Give tillidsrepræsentanter tid og plads til at udføre deres arbejde på vegne af medarbejderne
 • Afskaffe tvangsarbejde eller børnearbejde
 • Afskaffe diskrimination og forskelsbehandling i ansættelser.

Arbejdsforhold handler om det arbejde, der bliver udført på jeres virksomhed og gælder både arbejde udført af egne ansatte og af andre. Arbejdsforhold dækker også jeres leverandører og underleverandører. Mange arbejdsforhold er bestemt af lovgivning i Danmark. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at lovgivningen for arbejdsforhold ofte kan være forskellig i lande uden for Danmark.

Nedenfor er beskrevet de emner, I konkret bør forholde jer til i jeres arbejde med arbejdsforhold.

Arbejdsvilkår
Ferie, afskedigelse, arbejdstid og hviletid m.v. er en del af arbejdsvilkår. Men det handler også om at beskytte medarbejderne i forbindelse med arbejdsskade, barsel, handicap og alderdom. Jeres virksomhed skal overholde overenskomster og lovgivning, men må også gerne yde en ekstra indsats.

Ansættelsesforhold
Når det gælder ansættelsesforhold, kan jeres virksomhed bl.a.:

 • Undgå gratis arbejde, korttidsansættelser og andre ansættelsesforhold, der skaber usikkerhed
 • Udforme klare og forståelige ansættelseskontrakter 
 • Sikre klar og forståelig fordeling af ansvarsområder og opgaver
 • Undgå diskrimination i forhold til arbejds- og ansættelsesforhold
 • Opfordre til at afskaffe tvangsarbejde og bekæmpe børnearbejde hos jeres leverandører.

Sundhed og sikkerhed 
I forhold til sundhed og sikkerhed er det vigtigt at have fokus på medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen.
Jeres virksomhed kan fx sørge for:

 • Indretning af arbejdspladsen mht. det fysiske arbejdsmiljø (ergonomi, lys, luft, støj m.v.)
 • Gennemførsel af og opfølgning på den lovpligtige APV i Danmark
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelser
 • Retningslinjer for håndtering af stress
 • Kampagner mod mobning og diskrimination
 • Politikker, målsætninger og mål inden for arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed.

Udviklingsmuligheder
Jeres virksomhed kan også sætte fokus på udviklingsmuligheder på arbejdspladsen gerne på en lige og ikke-diskriminerende måde. Det kan I gøre ved fx:

 • Sikre uddannelse og kompetenceudvikling og mulighed for at gøre karriere
 • Afholde medarbejderudviklingssamtaler
 • Tilbyde efteruddannelse
 • Lave planer for kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Ansætte lokal arbejdskraft.

Samarbejde med arbejdsmarkedets parter
Jeres virksomhed bør også samarbejde med arbejdsmarkedets parter fx arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Jeres virksomhed kan fx:

 • Overholde kollektive overenskomster
 • Fortælle medarbejderne, at I respekterer og forsvarer deres ret til organisere sig i fx fagforeningerTilbyde efteruddannelse
 • Meddele relevante offentlige myndigheder eller fagforeninger, hvis der sker ændringer i jeres virksomhed, der har stor betydning for arbejdsforholdene
 • Give medarbejderrepræsentanter viden om jeres virksomheds økonomi og aktiviteter.

Forebyggelse af forurening, beskyttelse af naturen, holdbar brug af ressourcer og bekæmpelse af klimaforandringer er fire emner inden for miljø, som jeres virksomhed konkret bør forholde jer til.

Nedenfor er det beskrevet, hvordan I konkret bør forholde jer til disse fire emner i jeres arbejde med miljø.

Forebyggelse af forurening
Jeres virksomhed kan fokusere på miljøet fra flere vinkler i forhold til at forebygge forurening. I kan fx vælge at:

 • Forebygge og håndtere forurening og affald rigtigt
 • Indføre ressourcebesparelser og transportlogistik (energi, vand, råvarer)
 • Finde, måle og rapportere om de væsentlige kilder til forurening og affald
 • Bruge miljøvenlig teknologi som fx solceller
 • Erstatte ikke-fornybare stoffer og materialer med fornybare stoffer og materialer
 • Finde og fjerne problematiske kemikalier og stoffer
 • Lave forebyggelses- og beredskabsprogrammer for miljøulykker med kemikalier.

Holdbar brug af ressourcer
Holdbar brug af ressourcer betyder, at jeres virksomhed ikke bruger energi-, vand- og materialer i større mængder, end hvad der naturligt kan genskabes. Det kan I gøre ved bl.a. at:

 • Genbruge materialer og vand så meget som muligt
 • Miljømærke jeres virksomheds produkter (hvis muligt), fx Svanen/Blomsten
 • Indføre grøn indkøbspolitik, der fx kan inde holde mål for køb af miljømærkede produkter
 • Finde, måle og registrere forbrug af energi, vand og andre ressourcer
 • Nedbringe og effektivisere ressourceforbruget.

Beskyttelse af naturen
Beskyttelse af naturens økosystem kan jeres virksomhed også bidrage til. Det kan I gøre ved bl.a. at:

 • Bidrage til naturgenopretningsprojekter
 • Bruge et voksende antal varer og service fra leverandører, som bruger mere holdbare teknologier
 • Undgå aktiviteter, som truer overlevelsen af arter
 • Vise omtanke for naturen ved opbygning og drift af jeres virksomhed.

Bekæmpelse af klimaforandringer
Jeres virksomhed kan minimere udledning af CO2-udslip og drivhusgasser med henblik på at bekæmpe klimaforandringer. Det kan I gøre ved bl.a. at:

 • Finde kilderne til udledning af drivhusgasser
 • Sætte mål for og reelt arbejde på at nedbringe udledningen af drivhusgasser
 • Finde mulighederne for at undgå eller minimere skader skabt af klimaforandringer
 • Støtte regionale tiltag, som mindsker risikoen for afledte effekter af klimaforandringer, fx oversvømmelse
 • Fortælle omverdenen om jeres indsats.

Etisk adfærd i relation til jeres omgivelser er det, som god forretningsskik handler om. God forretningsskik dækker både måden, I selv driver virksomhed på, og de virksomheder, som I vælger at samarbejde med fx kunder, leverandører, foreninger I er medlem af m.v.

Nedenfor er beskrevet de emner, I konkret bør forholde jer til i jeres arbejde med god forretningsskik.

Antikorruption
Korruption er misbrug af en myndighed for egen vindings skyld, og det har mange former fx bestikkelse, bedrageri, hvidvaskning af penge. I nogle lande kan brug af ’smørelse’ være en del af lokal lovgivning og tradition, men generelt bør det undgås. Korruption og bestikkelse bør jeres virksomhed være med til at forebygge. Det kan I gøre ved fx at at:

 • Finde områder med risiko for korruption og bestikkelse og gennemføre tiltag, som modvirker dette
 • Lave interne retningslinjer for antikorruption og udleve dem
 • Træne medarbejderne i forhold til at undgå korruption og håndtere gråzoner
 • Kontrollere, at jeres ansatte aflønnes rigtigt
 • Styre leverandører evt. med afsæt i en code of conduct.

Ansvarlig deltagelse i politik
Jeres virksomhed bør understøtte respektfuld deltagelse i den offentlige politiske proces. Initiativer I kunne arbejde med kunne fx være:

 • Skabe retningslinjer for deltagelse i politik, evt. i form af en code of conduct
 • Være åben om jeres lobbyaktiviteter, politiske bidrag og politisk engagement 
 • Uddanne jeres medarbejdere i ansvarlig politisk engagement og bidrag.

Fair konkurrence
Jeres virksomhed kan bidrage til økonomisk vækst via fair konkurrence. Det kan I fx gøre ved at:

 • Leve op til konkurrencelovgivningen
 • Lave tiltag så I undgår at deltage i konkurrencebegrænsende adfærd
 • Sikre, at jeres medarbejdere er klædt på til at overholdele konkurrencelovgivningen
 • Støtte initiativer mod karteldannelse.

Fremme samfundsmæssigt ansvar i værdikæden
Jeres virksomhed bør fremme de gode principper omkring samfundsmæssigt ansvar i hele forløbet fra underleverandører til kunder, fx gennem indkøb og dialog i jeres samarbejde med andre virksomheder. Initiativer kunne fx være:

 • Lave en indkøbs- og/eller leverandørpolitik
 • Sikre samarbejdsaftaler med andre virksomheder i forhold til at stille krav til leverandørerne
 • Udarbejde af proces for håndtering af leverandører
 • Promovere CSR i forhold til leverandører.

Respekt for ejendomsret
Retten til at eje ejendom er en menneskerettighed. Jeres virksomhed bør respektere både fysiske og intellektuel ejendomsret. Det kan I fx gøre ved at:

 • Overholde lovgivningen
 • Respektere internationale principper for ejendomsret (relevant i lande, hvor dette ikke respekteres)
 • Undgå brug af piratkopiering og forfalskninger
 • Høre de forskellige parter (officielle og uofficielle ejere) og opnå accept før køb af jord.

Forbrugerforhold handler om jeres virksomheds ansvar over for de kunder, der køber eller bruger virksomhedens varer eller ydelser.

Nedenfor er beskrevet de emner, I konkret bør forholde jer til i jeres arbejde med forbrugerforhold.

Ansvarlig kommunikation
Jeres virksomhed kan arbejde med ansvarlig kommunikation til jeres forbrugere ved fx at:

 • Sikre klar, fuld og forståelig produktinformation
 • Overholde markedsføringsregler og produktregler
 • Bruge kontrakter, der er skrevet i et let forståeligt sprog med klare betingelser
 • Dele al relevant information med jeres kunder
 • Undgå diskrimination af sårbare grupper i markedsføringstiltag.

Beskyttelse af forbrugernes sundhed
Jeres virksomheds varer og tjenesteydelser kan beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed. Dette kan I gøre ved fx at:

 • Fjerne sundhedsskadelige stoffer i produkter
 • Tilbagetrække varer, der viser sig at udgøre en uforudset fare
 • Overholde lovgivning om produktspecifikationer
 • Sikre god vejledning til brug af produkter eller services.

Bæredygtigt forbrug
Jeres virksomhed kan bidrage til bæredygtigt forbrug af varer. Det kan I gøre ved fx at:

 • Tilbyde forbrugerne miljø- eller sundhedsmærkede produkter og services
 • Genbruge materiale og emballage
 • Lave livscyklusanalyser.

Service og klager
Forbrugerne skal kunne hente hjælp hos jeres virksomhed efter køb af varer og tjenesteydelser. Virksomheden kan til denne proces:

 • Tilbyde forbrugerne mulighed for at returnere produkter eller få anden økonomiske kompensation inden for en given tidsperiode
 • Give forbrugere og kunder mulighed for at klage
 • Samle og håndtere kundeklager.

Beskyttelse af privatlivets fred
Jeres virksomhed skal respektere forbrugernes ret til privatlivets fred. Det kan I fx gøre ved at:

 • Sikre tilstrækkelig databeskyttelse
 • Ikke bruge personoplysninger til andre formål, end dem der er oplyst til forbrugeren

Adgang til basale ydelser
Forbrugernes basale behov som fx lægehjælp, adgang til elektricitet, gas, vand, kloakering og telefon kan jeres virksomhed også hjælpe med. Det kan I fx gøre ved at:

 • Skabe fair og gennemsigtig prisfastsættelse af basale ydelser
 • Undgå afbrydelse af vigtige tjenesteydelser i tilfælde af manglende betaling uden at give forbrugeren mulighed for at betale inden for en rimelig frist
 • Levere samme kvalitet og service af basale ydelser til alle grupper af forbrugere.

Bevidste forbrugere
Jeres virksomhed kan sørge for, at forbrugerne er bevidste om, hvilken indflydelse deres forbrug af visse varer/tjenesteydelser har på samfundet. Det kan I gøre ved fx at:

 • Lave klare og forståelige oplysninger om produktet og dets påvirkning af miljø og sundhed, herunder håndtering af produktet efter endt brug
 • Tilbyde kurser for forbrugere i korrekt og størst muligt bæredygtig brug af produktet.

Jeres virksomhed bør engagere sig i det lokalsamfund, den ligger i og/eller arbejder i. Dette gælder både i Danmark og i udlandet. Her bør jeres virksomhed arbejde aktivt med jeres kernekompetencer i forhold til, hvordan dette kan være med til at styrke lokalsamfundet. I kan også lave partnerskaber med lokale virksomheder.

Nedenfor er vist de emner, I konkret bør forholde jer til i jeres arbejde med lokal samfundsudvikling.

Lokal samfundsinvolvering
Jeres virksomhed kan hjælpe med at fremme samarbejdet mellem lokale virksomheder og personer. Det kan I gøre ved fx at:

 • Deltage i lokale foreninger
 • Deltage som aktiv samarbejdspartner i det kommunale arbejde.

Uddannelse og kultur
Jeres virksomhed kan være med til at fremme kultur og uddannelse i lokalsamfundet. Aktiviteter kunne fx være:

 • Støtte lokale aktiviteter, der løfter uddannelse i lokalsamfundet, eller som kan være med til at fastholde og tiltrække borgere
 • Opfordre til børns indskrivning i formel uddannelse særligt i lande med risiko for børnearbejde.

Jobskabelse
Ved at skabe arbejdspladser, kan jeres virksomhed være med til at mindske fattigdom og fremme økonomisk udvikling. Det kan I fx gøre ved at:

 • Skabe jobs og lærlingepladser
 • Samarbejde med de lokale myndigheder om jobs til sårbare grupper
 • Støtte til sårbare medarbejdere i form af sproghjælp, kontakt med skoler, myndigheder osv.
 • Vælge lokale leverandører af varer og tjenesteydelser.

Udvikling af teknologi
Jeres virksomhed kan være med til at løfte lokalområdet via teknologi, innovationsprojekter og overførsel af viden, hvis det er naturligt i forhold til jeres kerneforretning. I kan fx vælge at:

 • Bidrage til udviklingen af innovative teknologier
 • Indgå i partnerskaber med fx lokale universiteter, hvor lokale folk kan ansættes til at bidrage til udviklingen.

Velstands- og indkomstforbedring
Jeres virksomhed kan støtte lokalsamfundet til at forbedre velstanden og indkomster ved fx at:

 • Sikre fair lønninger
 • Vælge lokale leverandører af varer og tjenesteydelser
 • Opfylde jeres skattemæssige ansvar
 • Tilbyde pensionsordninger for ansatte.

Sundhed
Jeres virksomhed kan bidrage til at fremme sundhed i lokalsamfundet. Det kan I fx gøre ved at:

 • Bidrage til folkesundhedskampagner
 • Bidrag til lokale sports- og sundhedsaktiviteter.

Investeringer i lokale samfund
Jeres virksomhed kan styrke den lokale udvikling ved fx at:

 • Indgå i partnerskab med andre lokale aktører omkring løft af lokalsamfundet
 • Deltage i projekter, der handler om udvikling af uddannelse, træning, kultur, sundhedspleje, infrastruktur, som fremmer den økonomiske eller social udvikling.